Kontakt

KALUZULA INFROMACYJNA
(do formularza kontaktowego)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim, reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie, telefon kontaktowy: (25) 752 48 16; e-mail: biblioteka@gbpdebewielkie.pl).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi
  na kierowaną korespondencję.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości) - art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 5.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonywanie czynności związanych z koniecznością przetwarzania danych.
 7. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się
  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. W związku z tym, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia
  w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z  obowiązującym prawem.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby udzielić odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję.

 

Ponadto informuje się, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W DĘBEM WIELKIM

(budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)

tel. (25) 752 48 16

ul. Strażacka 1
05-311 Dębe Wielkie
NIP 822-20-24-933
REGON 711678520
Tel./Fax. (25)752 48 16

www.gbpdebewielkie.pl
e-mail: biblioteka@gbpdebewielkie.pl

Nr konta 62 9226 0005 0001 5671 2000 0010
w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim

Dyrektor Biblioteki    mgr Agnieszka Wielgo
Główny Księgowy mgr Agnieszka Kucharska

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Kamola
kontakt :  inspektor@cbi24.pl

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w której mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim


 

 

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie prawa do fotografii oraz tekstów zamieszczonych na tej stronie są własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim. Rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez zgody Biblioteki jest zabronione.