Regulaminy

Regulamin korzystania z materiałów i usług

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim


I. Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Prawo do korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim, zwanej dalej „Biblioteką” ma charakter powszechny na zasadach określonych w Ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych, korzystanie ze zbiorów zgromadzonych w czytelni oraz korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

§ 2

 1. Podstawą korzystania z Biblioteki jest okazanie Karty Czytelnika/Użytkownika.
 2. Czytelnik może wypożyczać książki samodzielnie lub za pośrednictwem osoby wskazanej przez niego w karcie zapisu „Zobowiązanie” jako upoważnionej do wypożyczenia książek w imieniu Czytelnika.
 3. Podstawą wydania Karty Czytelnika/Użytkownika jest okazanie przez zainteresowanego ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego PESEL.
 4. Czytelnik/Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde użycie Karty.
 5. Zabrania się przenoszenia na inne osoby uprawnień wynikających z posiadania Karty Czytelnika z zastrzeżeniem ust. 2.
 6. Fakt zagubienia lub uszkodzenia Karty Czytelnika/Użytkownika należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 5 zł (pięciu zł.)

§ 3

 1. Zapisując się do Biblioteki Czytelnik/Użytkownik obowiązany jest:
 2. okazać dowód osobisty lub inny dokument zawierający PESEL
 3. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania, podpisując na karcie, o której mowa w pkt. 3 stosowne oświadczenie
 4. wypełnić kartę zapisu „Zobowiązanie”
 5. Małoletni w celu dokonania zapisu są obowiązani stawić się w Bibliotece z rodzicem lub opiekunem prawnym, legitymującym się ważnym dowodem osobistym. Warunkiem korzystania z Biblioteki przez osoby małoletnie jest złożone w obecności bibliotekarza pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna o przyjęciu odpowiedzialności za zobowiązania małoletniego Czytelnika/Użytkownik wobec Biblioteki.
 6. Dane osobowe gromadzone przez bibliotekę są przetwarzane do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach.
 7. Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim , ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie.
 8. Dane wykorzystane będą w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki.
 9. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.
 10. W razie zmiany miejsca zamieszkania, Czytelnik/Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Bibliotekę.
  II.       Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

§ 4

 1. Czytelnik ma prawo jednorazowo wypożyczyć 5 książek lub audiobooków na miesiąc.
 2. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych możliwe jest zwiększenie limitu do 10 wypożyczonych woluminów książek  oraz wydłużenie terminu zwrotu wypożyczanych pozycji.
 3. Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:

– książki z czytelni – 2 dni,

– pozostałe książki – 30 dni,

– „książka mówiona” – 30 dni,

 1. Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu, w przypadku gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
 2. Na prośbę Czytelnika złożoną przed upływem terminu zwrotu danej książki lub audiobooka dyżurujący bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki lub audiobooka pod warunkiem, że nie zostały one zamówione przez innego Czytelnika.
 3. Prolongaty można dokonać bezpośrednio w Bibliotece lub telefonicznie. Termin zwrotu może być przedłużony tylko jeden raz.
 4. Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 7 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. W przypadku powiadomienia w formie e-mail – w terminie wskazanym. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
 5. Zabrania się kopiowania wypożyczonych materiałów na nośnikach magnetycznych
  i elektronicznych. Wypożyczone oprogramowanie przed zwrotem do Biblioteki należy odinstalować.

§ 5

 1. Na życzenie Czytelnika/Użytkownika dyżurujący bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 6

 

 1. Przed wypożyczeniem książki Czytelnik powinien sprawdzić jej stan i zgłosić ewentualne uwagi bibliotekarzowi. W przeciwnym razie przyjmuje się, że książka nie była zniszczona.
 2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki lub audiobooka Czytelnik ma obowiązek kupić taką samą książkę lub audiobook. Jeśli nie jest to możliwe, po uzgodnieniu z bibliotekarzem może kupić inną potrzebną Bibliotece książkę lub audiobook lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki lub audiobooka.
 3. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki lub audiobooka biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 7

 1. Czytelnik pokrywa koszty upomnienia.
  2. Jeżeli czytelnik mimo wysyłania upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
  III.         Zasady udostępniania zbiorów w czytelni.

§ 8

 1. Warunkiem korzystania z Czytelni jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym, zwanej dalej kartą biblioteczną.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich materiałów, znajdujących się w Bibliotece.
 3. Po zakończeniu korzystania z Czytelni czytelnik zwraca wykorzystywane książki i czasopisma dyżurującemu bibliotekarzowi, który po ich sprawdzeniu oddaje czytelnikowi pobraną kartę biblioteczną.
 4. W wyjątkowych sytuacjach książkę z czytelni (poza encyklopediami, słownikami i albumami) można wypożyczyć na okres do 7 dni, o czym decyduje bibliotekarz.
 5. Z Czytelni nie mogą korzystać:

– osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i pracownikom Czytelni.

– osoby, u których w domu panuje choroba zakaźna.

III.        Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.

§ 9

 1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 2. W przypadku większej ilości osób chętnych do korzystania z zasobów komputerowych w Czytelni, pracownik biblioteki może skracać czas trwania sesji do 30 minut.
 3. Przy stanowiskach komputerowych obowiązuje zakaz spożywania napojów i artykułów spożywczych.
 4. Wyszukiwania internetowe mają służyć celom informacyjnym i edukacyjnym. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach komercyjnych.
 5. Pracownik biblioteki ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 6. Nieprawidłowości lub uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi biblioteki. Wszelkie komunikaty  o obecności wirusów należy natychmiast przekazać pracownikowi biblioteki.
 7. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika biblioteki bez podejmowania próby naprawy.
 8. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na nośnikach elektronicznych bądź go wydrukować. Sporządzanie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem. Kwoty pobrane za płatne usługi wykonywane w ramach działalności statutowej Biblioteki będą rozliczne kwartalnie i wpłacane na konto bankowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim i stanowić będą dochód wykorzystywany na cele statutowe.
 9. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.
 10. Po zakończeniu sesji komputer powinien być pozostawiony w konfiguracji zastanej.
 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji komputerowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.

§ 10

Czytelnika/Użytkownika obowiązuje:

 1. Pozostawienie w wyznaczonym miejscu  wierzchniego okrycia, plecaków, toreb, siatek, parasoli itp.
 2. Informowanie o wnoszeniu do Czytelni własnych wydawnictw.
 3. Zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni materiałów bibliotecznych.
 4. Zgłaszanie bibliotekarzowi uszkodzeń zauważonych w udostępnionych zbiorach.
 5. Zachowanie ciszy.
 6. Wyciszenie telefonów komórkowych i opuszczenie czytelni na czas rozmowy telefonicznej.
 7. Zakaz spożywania posiłków.
 8. Dbałość o udostępniane materiały biblioteczne.
 9. Pokrycie kosztów uszkodzonych materiałów bibliotecznych, których wysokość określa dyrektor w zależności od stopnia uszkodzenia i wartości wydawnictwa. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

§ 11

Czytelnik/Użytkownik ma prawo:

 1. Korzystać z własnego sprzętu (np. z laptopa) za wiedzą i zgodą dyżurującego bibliotekarza i w wyznaczonym do tego miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną kradzież, utratę danych lub uszkodzenie osobistego sprzętu związane z korzystaniem z niego w Bibliotece.
 2. Czytelnik może korzystać z komputerów i Internetu na zasadach określonych w pkt.III regulaminu.

§ 12

 1. Materiały biblioteczne można kopiować po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza,  usługę  wykonuje dyżurujący bibliotekarz.
 2. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone w granicach dopuszczalnych ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie to:
 3. Drukowanie – odpłatnie wg cennika (załącznik nr 1).
  b. Fotografowanie aparatem cyfrowym bez flesza i statywu lub telefonem komórkowym – nieodpłatnie po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
 4. Wydruki z Internetu – odpłatnie wg cennika (załącznik nr 1).
  4. Odpłatność za usługi wymienione w pkt. a,c jest określona w cenniku stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.
 5. Na sumy wpłacone z tytułu kopiowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

§ 13

IV. OGRANICZENIA

Użytkownikowi zabrania się:

 1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 2. Wykorzystywania Internetu do działalności i wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie, itp.)
 3. Kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki oraz innych plików i programów, których ściąganie powoduje łamanie praw autorskich.
 4. Przesiadania się na inne stanowisko komputerowe bez uprzedniego poinformowania bibliotekarza.

§ 14

 1. W razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Czytelnik/Użytkownik może zostać tymczasowo pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu pozbawienie Czytelnika/Użytkownika prawa korzystania z Biblioteki może mieć charakter trwały.
 3. Decyzję w sprawie tymczasowego lub trwałego pozbawienia prawa korzystania z Biblioteki podejmuje dyrektor Biblioteki.
 4. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki.
 5. Zmiany w Regulaminie korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim mogą być dokonane tylko i wyłącznie przez Dyrektora Biblioteki.
 6. Traci moc Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wprowadzenia.

Właściwy podpis na oryginale

 Załącznik nr 1 do:

REGULAMINU KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĘBEM WIELKIM

 

 

Cennik usług świadczonych przez Bibliotekę:

 

– korzystanie z komputera i Internetu, nagrywanie na nośnik CD – bezpłatne

 

– drukowanie tekstu:

1 strona A4 – 0,30, powyżej 20 stron – 0,20

 

– drukowanie kolor:

1 strona A4 – 2,00

– wysłanie faksu:

fax krajowy – 2,00
fax zagranica – 5,00

REGULAMIN USŁUGI

„KSIĄŻKA NA TELEFON”

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DĘBEM WIELKIM

 

§ 1

Prawo do korzystania ze zbiorów

1. Usługa  „Książka na telefon”  skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo i zamieszkałych na terenie Gminy Dębe Wielkie, które nie mają innej możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych.

2. Usługa dostawy i odbioru książek i audiobooków jest bezpłatna.

3. Książki i audiobooki można zamawiać telefonicznie, mailowo, w godzinach pracy Biblioteki.

4. Zamówione książki i audiobooki będą dostarczane do domu Czytelnika  przez pracowników Biblioteki.

5. przy zapisie Czytelnik powinien:

- okazać dowód osobisty,

- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu .

6. Istnieje możliwość zapisu do Biblioteki osoby niewychodzącej z domu. Należy wypełnić zobowiązanie dostarczone przez bibliotekarza i złożyć zamówienie. Książki zostaną dostarczone przy kolejnej wizycie. 

7. Czytelnik jest zobowiązany poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

8. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

 

§ 2

Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych

 

1. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 10 książek lub  audiobooków.

2. Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego i podręczników akademickich.

3. Usługa obejmuje wyłącznie książki i audiobooki będące własnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim.

4. Zbiory biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.

6. Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają  informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.

§ 3

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i audiobooków , będących własnością Biblioteki. Powinien też zwrócić uwagę na stan zbiorów bibliotecznych  przed jego wypożyczeniem.

2. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi lub wolontariuszowi.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.

4. Wysokość odszkodowania ustalają bibliotekarze, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia jej uszkodzenia.

5. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia, zniszczenia książki lub audiobooka Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

6.Czytelnik może odkupić we własnym zakresie egzemplarz tego samego lub nowszego wydania zagubionej lub zniszczonej książki lub audiobooka.

7. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zgubionej lub zniszczonej – inną książkę lub audiobook, jednak nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 4

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiedzialni za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.

2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.

Właściwy podpis na oryginale

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest jest Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Strażacka 1, 05-311 Dębe Wielkie, nr telefonu kontaktowego: (25) 752 48 16; adres e-mail: gbpdebewielkie@wp.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępniania zbiorów oraz prowadzenia działalności informacyjnej, zwłaszcza informowania o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie, a także w celu prowadzenia działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 194). W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu (informowanie o statusie rezerwacji zbiorów lub upłynięciu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do usunięcia danych;
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, t.j. usługodawcy oprogramowania bibliotecznego Mateusz Group Sp. z o.o. z Otwocka; usługodawcy systemów informatycznych Rad-Media z Mrozów; usługodawcy systemów komunikacji elektronicznej ComVision Sp.z.o.o. z Gliwic, usługodawcy z zakresu doradztwa prawnego a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.